Falsafah Pendidikan sekolah ini adalah suatu usaha melahirkan pelajar yang terdidik secara sempurna dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepada kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah.

Usaha ini juga adalah sebuah pengisian untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beramal, berbakti, berketrampilan, berakhlak mulia, bersahsiah tinggi, berani menghadapi cabaran, berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan kecemerlangan diri dan dapat memberi sumbangan terhadap kemajuan dan kemakmuran agama, masyarakat, bangsa dan negara.


[ Kembali Ke Muka Hadapan ]

Copyright 2000
Webm@ster.
All rights reserved.